Ongevallen

Een ongeval is de plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel of het overlijden tot rechtstreeks gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken niet te wijten is aan het lichaam van de aangeslotene.

Deze waarborg wordt meestal onderschreven in combinatie met een groepsverzekering (pensioenplan). Het voorziet de eenmalige uitkering van een kapitaal in geval van overlijden (en in sommige contracten ook bij volledige en blijvende fysiologische invaliditeit) als gevolg van een ongeval.

Een ongeval dat zich voordoet in het privéleven is steeds verzekerd. In dit geval vermeldt het waarborgscherm mijngroepsverzekering.vivium.be ‘Mijn aanvullende uitkering bij privé ongeval’.

Sommige contracten voorzien eveneens een uitkering bij een arbeidsongeval. In dit geval zal u ‘Mijn aanvullende uitkering bij ongeval’ zien staan in het waarborgscherm.

Het verzekerde eenmalige kapitaal wordt uitgekeerd in geval van:

  • overlijden binnen de drie jaar na en als gevolg van een ongeval.
    De begunstigde is identiek aan de begunstigde bij overlijden zoals bepaald in het pensioenplan waaraan deze verzekering lichamelijke ongevallen gekoppeld is.

of

  • volledige en blijvende invaliditeit als  gevolg van een ongeval (waarbij de letsels worden geconsolideerd ten laatste drie jaar na het ongeval).
    De begunstigde is de aangeslotene zelf.

Wat is volledige invaliditeit?
Er is sprake van een volledige invaliditeit wanneer de invaliditeitsgraad minstens 67% bedraagt.
De invaliditeitsgraad wordt bepaald bij medische beslissing onder verwijzing naar de Officiële Belgische Schaal tot vaststelling van de Invaliditeitsgraad en de terzake geldende Belgische rechtspraak.

Wat is blijvende invaliditeit?
Er is sprake van een blijvende invaliditeit wanneer er bewezen wordt dat de volledige invaliditeit de aangeslotene gedurende heel zijn leven zal treffen, zonder kans op een merkelijke verbetering, zelfs met een passende medische behandeling.

Het kapitaal dat uitgekeerd wordt in het geval van een blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt belast via het systeem van de fictieve omzettingsrente die afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde gelijk zal zijn aan 1 tot 5% van het kapitaal. De fictieve rente is in principe 13 jaar aan te geven tenzij de begunstigde minstens 65 jaar oud is, in dat geval blijft de aangiftetermijn beperkt tot 10 jaar.